Działania konsorcjum projektu ESFIDIP – The Establishment of a Foundation for the Integration of Disabled People into HEIs of Azerbaijan skoncentrowane są na poprawie dostępu do szkolnictwa wyższego Azerbejdżanu dla osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie – na wzór najlepszych rozwiązań i praktyk obowiązujących w Unii Europejskiej – wytycznych dla nauczycieli akademickich, uczelni i ich otoczenia instytucjonalnego.

Program: Tempus IV
Czas trwania: 01.12.2013-30.11.2016
Instytucja koordynująca: Khazar University, Azerbejdżan
Instytucje partnerskie:
• Uniwersytet Łódzki
• Human European Consultancy, Holandia
• Karl Franzens Universität Graz, Austria
• University of Macedonia, Grecja
• Azerbaijan State Economic University, Azerbejdżan
• Lenkaran State University, Azerbejdżan
• Ganja State University, Azerbejdżan
• Nakhchivan State University, Azerbejdżan
• Sumgayit State University, Azerbejdżan
• Union of Disabled People Organizations of Azerbaijan, Azerbejdżan
• Ministry of Education of the Azerbaijan Republic, Azerbejdżan
• Ministry of Labor and Social Protection of Population, Azerbejdżan

Cele projektu:
1) opracowanie wytycznych i polityk dla włączenia osób niepełnosprawnych w szkolnictwo wyższe Azerbejdżanu;
2) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników uczelni w Azerbejdżanie nt. pracy z niepełnosprawnymi;
3) utworzenie ośrodków dla osób niepełnosprawnych w każdej uczelni partnerskiej z Azerbejdżanu;
4) poprawa infrastruktury dla niepełnosprawnych studentów w Azerbejdżanie;
5) podnoszenie świadomości społecznej nt. potrzeb niepełnosprawności studentów.

Rezultaty projektu:
1) raport z badań porównawczych nt. sytuacji osób niepełnosprawnych na uczelniach w wybranych krajach UE i w Azerbejdżanie;
2) zestaw wytycznych i rekomendacji w zakresie włączania osób niepełnosprawnych w szkolnictwo wyższe Azerbejdżanu;
3) szkolenia dla pracowników uczelni z Azerbejdżanu w uczelniach partnerskich z UE nt. pracy z osobami niepełnosprawnymi;
4) punkty konsultacyjne dla osób niepełnosprawnych w każdej uczelni partnerskiej z Azerbejdżanu;
5) Podniesienie świadomości społecznej nt. potrzeb niepełnosprawności studentów.

 

Warszaty nt. włączania osób niepełnosprawnych w szkolnictwo wyższe dla pracowników uczelni z Azerbejdżanu

W dniach 23 – 27 lutego 2015 na Uniwersytecie Łódzkim przeprowadzono warsztaty dla pracowników azerskich uczelni wyższych i przedstawicieli tamtejszego Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej dotyczące poprawy dostępu do szkolnictwa wyższego dla osób niepełnosprawnych w Azerbejdżanie.

Spotkaniu przewodniczyła Pani Dr Anna Sobczak, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania przedstawiono ofertę UŁ dla osób niepełnosprawnych, formy pomocy, rozwiązania i udogodnienia dla osób z różnym stopniem i typem niepełnosprawności. Zaprezentowano także specjalistyczny sprzęt i ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w Bibliotece UŁ, nowym budynku Wydziału Filologicznego oraz centrum rehabilitacyjnych w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ.

Warszaty zostały przeprowadzane w ramach 3-letniego międzynarodowego projektu „ESFIDIP – The Establishment of a Foundation for the Integration of Disabled People into HEIs of Azerbaijan”, finansowanego w ramach programu Tempus IV, służącemu poprawie dostępu do szkolnictwa wyższego dla osób niepełnosprawnych w Azerbejdżanie poprzez transfer dobrych rozwiązań wypracowanych w Polsce, Austrii, Holandii i Grecji.

Z ramienia UŁ w projekt zaangażowani są pracownicy Pracowni Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i Profikatyki Uzależnień oraz Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych. W skład konsorcjum projektowego wchodzi dziewięciu partnerów z Azerbejdżanu (w tym sześć uczelni, stowarzyszenie osób niepełnosprawnych i dwa ministerstwa) oraz trzech partnerów z UE (dwa uniwersytety i jedna oranizacja konsultingowa). Więcej informacji o projekcie udziela: Katarzyna Riley; e-mail: kasia.riley@uni.lodz.pl ; tel.: 42 635 47 52.