Komunikat

Z myślą o nauczycielach akademickich Uniwersytetu Łódzkiego zainteresowanych poszerzeniem kompetencji dydaktycznych o problematykę kształcenia osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami, pracownicy Biura do spraw Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ przygotowali cykl szkoleń edukacyjnych z zakresu niepełnosprawności, uzależnień i zdrowia psychicznego. Ponadto od 1 grudnia 2017 roku w BONiPU w każdy wtorek w godz. 13.30 – 15.30 odbywać się będą konsultacje, w ramach których osoby zainteresowane (zarówno nauczyciele akademiccy, jak i inni pracownicy UŁ) będą mogły uzyskać informacje oraz wsparcie w zakresie kształcenia studentów z różnymi niepełnosprawnościami (m. in. adaptacja materiałów dydaktycznych), jak i skonsultować się w sytuacjach  doświadczania trudności.

Oferta proponowanych przez nas szkoleń pogłębiających świadomość niepełnosprawności skierowana jest również do pracowników administracyjnych UŁ, którzy chcieliby nabyć lub rozwinąć umiejętności w zakresie bezpośredniego kontaktu z osobami posiadającymi różne rodzaje niepełnosprawności.

Istnieje także możliwość zorganizowania szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w odpowiedzi na pojawiające się w danym roku/semestrze trudności i potrzeby.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z BONiPU:

nr tel: 42 235 01 71

adres mailowy:  niepełnosprawni@uni.lodz.pl

 

 

 

W imieniu Fundacji Aktywizacja, chciałabym Państwa zaprosić na

TARGI PRACY
czyli spotkania z pracodawcami dla osób poszukujących pracy

które odbędą się w dniu 29 listopada 2017 r.(środa) w godz. 10:00 – 12:00
w Centrum Biznesowym Faktoria przy ul. Dowborczyków 25 w Łodzi (sala konferencyjna,
parter)
Uczestników prosimy o zabranie aktualnego CV i kserokopii orzeczenia.

WSTĘP BEZPŁATNY!

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

 

 

Szanowni Państwo ,

26-27 października 2017 roku  Katedra Historii Sztuki-Wydział Filozoficzno-Historyczny,Katedra Filologii Hiszpańskiej-Wydział Filologiczny oraz Muzeum Miasta Łodzi zapraszają na konferencję „NIEPEŁNOSPRAWNI i SZTUKA „

Miejsce konferencji Muzeum Miasta Łodzi   ul.Ogrodowa 15

udział w konferencji jest bezpłatny.

Wydarzenie dotyczyć będzie szeroko rozumianej kwestii udostępniania kultury osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu.

 

Zapraszamy.

Szanowni Państwo,

w dniu 8 listopada 2017 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź
Akademicka organizuje na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej IV edycję
konferencji pn. „Niepełnosprawni na rynku pracy”

zaproszenie-pismo-2017.docx.pdf

Rejestracja, wszelkie informacje i szczegółowy program znajduje się na stronie
wydarzenia:
http://niepelnosprawni.lodzakademicka.pl/
[http://niepelnosprawni.lodzakademicka.pl/baner2017.jpg]<http://niepelnosprawni.lodzakademicka.pl/>

Stypendia Fundacji „Praca dla Niewidomych”

 

 

Fundacja „Praca dla Niewidomych” (FPdN) podejmuje realizację projektu przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku na rok akademicki  2017/2018. Stypendia zostaną przyznane w wyniku przeprowadzenia konkursu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby, a ich ocena będzie oparta na kryteriach zawartych w załączniku 1 do regulaminu konkursu stypendialnego. Spośród uczestników konkursu wyłonione zostaną dwie osoby, które otrzymają stypendium w wysokości 1000 (słownie tysiąc) złotych brutto miesięcznie, wypłacane przez okres 10 miesięcy roku akademickiego 2017/2018. Kwoty stypendiów wypłacane beneficjentom pomniejszone będą  o zaliczki przekazywane do urzędu skarbowego (zgodnie z ustawą o  podatku dochodowym od osób fizycznych). W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego kraju, które mają niepełnosprawność wzroku, zaliczone zostały do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, Kształcą się na studiach I, II lub III stopnia oraz dostarczą do Fundacji wymagane dokumenty. REGULAMIN KONKURSU oraz druki, które należy wypełnić i przesłać do fundacji, znajdują się na stronie internetowej:

www.fpdn.org.pl

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Łodzi

ZAPRASZAMY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

(w stopniu umiarkowanym i znacznym) do udziału w projekcie:

GOTOWI DO ZMIAN

Uczestnicy projektu zyskają dostęp do kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wspierającej ich w zatrudnieniu/wejściu lub powrocie na rynek pracy poprzez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

Co OFERUJEMY

WSPARCIE DORADCY ZAWODOWEGO i POŚREDNIKA PRACY

– wsparcie bezpośrednie w podjęciu pracy zgodnie z wykształceniem i predyspozycjami

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Zakres tematyczny WUZ dotyczy m.in.:

– techniki aktywnego poszukiwania pracy – w tym rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja,

– techniki zarządzania czasem i ustalania priorytetów działań w kontekście poszukiwania pracy oraz wykonywania pracy u pracodawcy,

– techniki radzenia sobie ze stresem/pracy pod presją czasu, – motywacja i skuteczna realizacja celów zawodowych.

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE (INFORMATYCZNE I ZAWODOWE)

umożliwiające nabycie kompetencji zawodowych i dopasowanie ich do zapotrzebowania na rynku pracy np.

„Excel i Word -poz. Podstawowy i Średniozaawansowany” „Pracownik administracyjno-biurowy”, „Grafik komputerowy”.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM I PRAWNIKIEM

 WSPARCIE TRENERA PRACY I JOB CRAFTERA

pomoc w zakresie adaptacji w miejscu pracy

podejmowanie działań w celu dostosowania stanowiska pracy do osoby z niepełnosprawnością przy jednoczesnym zachowaniu wymogów określonych przez pracodawcę

GRUPY WSPARCIA – spotkania i rozmowy w małych grupach, dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności w procesie aktywizacji zawodowej

 

Dla KOGO?

wiek: 18-67 lat

miejsce zamieszkania:

województwa: łódzkie, świętokrzyskie i kujawsko-pomorskie

 status zawodowy:

osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne lub poszukujące pracy)

 niepełnosprawność:

umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niezdolności do pracy lub równoważne

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej
lub pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej.

KONTAKT:

ul. Mickiewicza 15a, IV piętro 90-443 Łódź

tel. 508 501 387

42 237 55 22

www.aktywizacja.org.pl/lodz

www.facebook.com/CEiAZON.LODZ

 REKRUTACJA TRWA!!

 

 

Dźwiękoksiążki do słuchania

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich przypadającego 22 kwietnia Koło Naukowe Bibliotekoznawców działające przy Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz SoundSitive Studio przygotowali 14 audiobooków – dźwiękoksiążek do słuchania.

Pomysłodawcy projektu gorąco zachęcają do odtwarzania nagrań w swoich miejscach pracy, pubach, tramwajach, na komputerach, tabletach i komórkach. Audiobooki są darmowe, a ich teksty udostępnione na zasadach licencji CC 3.0.

Niech umilają podróż, pracę, wypoczynek, skłaniają do refleksji, rozważań, zadawania pytań, przywołują wspomnienia – udowadniają, że czytanie jest trendy, a książka i informacja – ma wielką przyszłość!

Cała lista utworów dostępna jest na: https://www.youtube.com/playlist?list=PLW9V24wURQPJouILCfzsKR4gFz8-fm7nO.

Pliki można pobrać z: https://drive.google.com/open?id=0B0QBgx1gYtx7bnFncUNfSjVjS0E.

 

Komunikat dotyczący stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/2017

 

COS-SBS UŁ uprzejmie informuje, że w roku akademickim 2016/2017 zmieniły się zasady składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Wprowadzony wcześniej dla wniosków o stypendium rektora oraz dla najlepszych doktorantów generator wniosków w systemie USOSweb od 18.04.2017 zostanie rozszerzony o wnioski o zapomogę oraz wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

 

Pracownicy Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów będą sprawować kontrolę nad składanymi wnioskami, koordynować ich przyjmowanie oraz rozpatrzenie przez Wydziałowe Komisje Stypendialno-Socjalne.  Wnioski papierowe będące załącznikiem nr 3 (wniosek o zapomogę) oraz nr 4 (m.in. wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych) do Regulaminu pomocy materialnej studentów i doktorantów UŁ zastąpią wnioski generowane z systemu Usoweb i tylko te będą akceptowane w COSiD.

 

W celu uzyskania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/2017 należy  terminie 18.04.2017-30.06.2017 r. wypełnić wniosek w formie elektronicznej w systemie USOSweb, zakładka „Dla Wszystkich”> „Wnioski”.

 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, że studentom i doktorantom, którzy nie posiadają wpisanego do BON aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności system Usosweb blokuje możliwość złożenia wniosku.

Uaktualnienie tego stanu rzeczy będzie możliwe, gdy pracownik Biura ds. osób niepełnosprawnych i uzależnień wprowadzi/uaktualni dane w systemie Usos oraz przeprowadzona zostanie migracja danych.

UWAGA KONKURS

Fundacja Szansa dla Niewidomych i jej sponsor, firma tyfloinformatyczna
Altix, założona przez niewidomych informatyków, inicjują drugą edycję
konkursu grantowego "JESTEM LEPSZY". Pragniemy w ten sposób zwiększyć
zainteresowanie jak największej liczby osób i instytucji sytuacją
niewidomych i słabowidzących w Polsce. Celem konkursu jest zebranie jak
najwięcej pomysłów (zarówno drobnych, jak i rozbudowanych), które wpłyną na
zmianę życia niepełnosprawnych wzrokowo. 
  
Na zgłoszenia czekamy do dnia 15 maja 2017 r. Aby zgłosić projekt należy
wypełnić formularz na stronie konkursu. Między 16 - 30 maja br. odbędzie się
internetowe głosowanie wyłaniające 3 najlepsze projekty. Zwycięzcy konkursu
otrzymają od Fundacji dotacje o łącznej wartości 10 tys. zł. Autorzy
zwycięskich projektów przedstawią je podczas tegorocznej konferencji REHA
for the Blind in Poland, która odbędzie się w Warszawie w dniach 13-15
października 2017 r.

Zmiana adresu  siedziby

Biura ds Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ

 

Od 13 lutego 2017  nasze biuro  mieścić się będzie

w VII  Domu Studenta  UŁ

ul.Rodzeństwa Fibaków 3

telefon  42 235-01-71

Serdecznie zapraszamy  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

 

 

ORZECZENIA

Wszystkie osoby, którym się kończy okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, proszone są o dostarczenie do BONiPU aktualnych dokumentów.

 

Zaproszenie

Międzywydziałowe Koło Integracji i Wsparcia „Feniks” zarejestrowane na Politechnice Częstochowskiej zaprasza studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności na V Ogólnopolską Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych, która odbędzie się w dniach 21-23 kwietnia 2017 r.

Uczestnicy będą mogli zmagać się aż w siedmiu dyscyplinach sportowych:

-pływanie

-bilard

-kręgle

-siatkówka

-tenis stołowy

-dart

-piłkarzyki

Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy  niepelnosprawni@uni.lodz.pl  w terminie do 11.04.2017

                                                               „Dorosły uczy się inaczej”

Od 1 marca 2017 wprowadziliśmy dla wszystkich studentów UŁ możliwość korzystania ze wsparcia edukacyjnego. Opierając się na podstawowych założeniach edukacji dorosłych oferujemy zajęcia z następujących zakresów:

 • Strategie uczenia się – konstruowanie indywidualnych strategii uczenia się dla poszczególnych studentów z uwzględnieniem zdiagnozowanego stylu uczenia się
 • Zarządzanie czasem – zdobycie umiejętności planowania zadań, co pozwala zwiększyć swoją efektywność osobistą i przyczynia się to do wzrostu wydajności w studiowaniu
 • Efektywne techniki zapamiętywania – zdobycie umiejętności z zakresu m.in. mnemotechnik, efektywnego notowania, mindmappingu.
 • Twórcze myślenie – zdobycie umiejętności analizy ograniczeń utrudniających kreatywne myślenie oraz pobudzania myślenia kreatywnego poprzez wdrożenie metod i technik twórczego myślenia i działania.
 • Autoprezentacja –  zdobycie umiejętności z zakresu budowy swojego wizerunku (rozpoznanie indywidualnych błędów autoprezentacyjnych) oraz wywoływania pozytywne „pierwszego wrażenia”. Poznanie technik autoprezentacji pomoże w budowaniu pozytywnego wizerunku.
 • Komunikacja bez barier – zdobycie umiejętności efektywnego komunikowania się, a w konsekwencji ułatwienie nawiązywania relacji interpersonalnych i osiągnięcia porozumienia z innymi ludźmi. Student będzie miał możliwość zweryfikowania swoich błędów w komunikacji oraz nauczyć się skutecznego komunikowania w relacjach z innymi.
 • Mentoring – oparty jest na ciągłym wsparciu i rozwoju, który jest nakierowany na zlikwidowanie blokad studenta, zapewnia okazję do uczenia i rozwoju. Dzięki pracy z mentorem można poznać swoje mocne strony, rozwijać samoświadomość oraz dążyć do realizacji własnego potencjału.
 • Coaching – metoda, która wspiera w ustaleniu celów i opracowaniu sposobów ich realizacji. Pozwala na odkrywanie indywidualnego potencjału studenta, jego potrzeb, pragnień i otwiera na dążenie do porządanej zmiany. „W coachingu chodzi o wspomaganie ludzi w zdobyciu tego, czego pragną bez robienia tego za nich lub mówienia im, co mają robić”.

 Zajęcia mogą mieć zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy (warsztatowy). Mogą odbywać się jednorazowo lub cykliczne. Wymagają wcześniejszego zapisania się.

tel. 42 235 01 71            mail:niepelnosprawni@uni.lodz.pl

Konsultacje:  wtorek 10.20-11.20 ; środa 12.00-14.00

 

Drodzy Studenci !

Pełnomocnik Rektora UŁ oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień serdecznie zapraszają na konferencję o charakterze edukacyjnym”(Nie)Pełnosprawny Student”, która odbędzie się w dniach 17-18 marca 2017 r w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Rogowskiej 26.

Do udziału zapraszamy  studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy konferencji będą mogli uzyskać wiele informacji między innymi: na temat studiowania w ramach programu Erasmus, poznać zasady przyznawania pomocy materialnej, wziąć udział w warsztatach radzenia sobie ze stresem, warsztatach z autoprezentacji, warsztatach z doradcą zawodowym.

kontakt: niepelnosprawni@uni.lodz.pl

tel: 235 01 71

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej:
http://bonipu.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/02/FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-konferencja-17-18-marca.docx

 

Wystąpienie Pani Beaty Tomeckiej  Nabiałczyk „Prawa i obowiązki pracodawców zatrudniających pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności”

http://bonipu.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/03/ZATRUDNIENIE-OSÓB-Z-NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-1-2.pptx

Wystąpienie Pana Przemysława Suligorskiego „Wsparcie studiowania w ramach programu”Aktywny Samorząd”

http://bonipu.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/03/PEFRON-1.pdf

http://bonipu.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/03/PEFRON-cd-1.pdf

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY

 

Stypendia „Indeksu Marzeń” czekają na niepełnosprawnych maturzystów i studentów.

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” rozpoczyna realizację 5. edycji projektu „Indeks Marzeń”.

9 laureatów konkursu otrzyma – dziewięciomiesięczne – stypendia w

każdorazowej wysokości 1000 złotych (brutto).

Do konkursu mogą zgłaszać się maturzyści i studenci, którzy przedstawią:

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

– zaświadczenie o dochodach rodziców lub prawnych opiekunów

– wynik egzaminu maturalnego

– zaświadczenie o przyjęciu na studia

– zaświadczenie z uczelni o zaliczonym roku studiów wraz z wykazem wyników (dotyczy osób już studiujących)

– list motywacyjny.

W liście motywacyjnym uczestnik konkursu „Indeks Marzeń” powinien uzasadnić, dlaczego to właśnie on ma otrzymać stypendium.

O tym, komu zostanie przyznany „Indeks Marzeń”, zdecyduje wynik egzaminu maturalnego bądź osiągnięcia na studiach (do finałowej „dziewiątki” zostaną zakwalifikowane osoby, które będą miały najwyższą średnią spośród nadesłanych zgłoszeń) oraz list motywacyjny.

Regulamin konkursu „Indeks Marzeń” dostępny jest na stronie

www.mimowszystko.org

Dokumenty należy przesłać do 30 września 2016 roku pod adres:

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Profesora Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, z dopiskiem:

KONKURS AKADEMII ODNALEZIONYCH NADZIEI

lub pod adres e-mail: marcinpalys@mimowszystko.org, wpisując w tytule:

KONKURS AKADEMII ODNALEZIONYCH NADZIEI.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 października 2016 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ organizuje kolejne bezpłatne szkolenia z zakresu podstaw języka migowego.
Zajęcia odbywać się będą w semestrze letnim roku akademickiego 2015/16

Wtorek 15.00-16.30

Piątek 10.00-12.15
Zgłoszenia przyjmowane są do 12.02.2016 r
Telefon : 42  635-41-99
Mail: niepelnosprawni@uni.lodz.pl
monikaduda@uni.lodz.pl

Istnieje również możliwość zorganizowania intensywnego szkolenia w okresie ferii zimowych.

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie

Zapraszamy na warsztat pt” Nowe zagrożenie – DOPALACZE”, który odbędzie się 10.12.2015 w siedzibie Rektoratu  Uniwersytetu Łódzkiego

przy ul.Narutowicza 68 w godz.9.15-11.15    w sali nr 5

warsztat skierowany jest do studentów Uniwersytetu Łódzkiego

W sprawie zapisów prosimy o kontakt telefoniczny: 42 635-40-82, 42 635-41-99 lub mailowy: niepelnosprawni@uni.lodz.pl

Biuro ds Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ zaprasza na warsztat pt.: „Jak budować poczucie własnej wartości”.
Jeśli chcesz:
 zbudować trwałe i adekwatne poczuciem własnej wartości;
 zachowywać się z godnością i harmonią w obliczu stresu;
 aby uczucie lęku Cię nie onieśmielało;
 mówić o swoich osiągnieciach i niepowodzeniach z prostotą;
 z łatwością wyrażać i przyjmować komplementy, ciepłe uczucia czy wdzięczność;
 zgłębić powyższe tematy to zapraszamy Cię na warsztat.
Warsztat skierowany jest do studentów UŁ posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Warsztat odbędzie się 17 grudnia w godz. 10.00-12.00

w Rektoracie UŁ przy ul.Narutowicza 68 w sali nr 5

W sprawie zapisów prosimy o kontakt telefoniczny: 42 635-40-82, 42 635-41-99 lub mailowy: niepelnosprawni@uni.lodz.pl

 

 

Zaproszenie

Biuro ds Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ  zaprasza na bezpłatne  szkolenie z zakresu  systemu języka migowego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu  proszone są o kontakt z  naszym biurem

mail: niepelnosprawni@uni.lodz.pl, telefon (42) 635-41-99

Liczba miejsc ograniczona.

 

 Zaproszenie
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ
zaprasza
studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
na
WARSZTATY Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ,
które odbędą się 29.06.2015 r

Plan spotkania:
godz.9.45 spotkanie w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ,
ul.Lindleya 3

godz.10.00-12.00 warsztaty w budynku przy ul. Narutowicza 68

XII edycja ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI” organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Już od dwunastu lat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską
„OTWARTE DRZWI”, którego celem jest zachęcanie młodych naukowców do podejmowania w swych pracach problematyki niepełnosprawności.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie i doktorskie, które podejmują problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób niepełnosprawnościami i uzyskały bardzo dobrą ocenę. Termin składania prac
– 29 lipca 2015 r.

Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe.

Serdecznie zapraszamy studentów do udziału w Konkursie, którego szczegółowe zasady opisane zostały na stronie internetowej Funduszu – www.pfron.org.pl w
zakładce Konkursy/Statuetki, link:<http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2776,Ogloszenie-XII-edycji-Ogolnopols
kiego-Konkursu-OTWARTE-DRZWI.html>
http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2776,Ogloszenie-XII-edycji-Ogolnopolskiego-Konkursu-OTWARTE-DRZWI.html

Dział Komunikacji Społecznej PFRON
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
coi@pfron.org.pl

 

 

Warszaty nt. włączania osób niepełnosprawnych w szkolnictwo wyższe dla pracowników uczelni z Azerbejdżanu

W dniach 23 – 27 lutego 2015 na Uniwersytecie Łódzkim przeprowadzono warsztaty dla pracowników azerskich uczelni wyższych i przedstawicieli tamtejszego Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej dotyczące poprawy dostępu do szkolnictwa wyższego dla osób niepełnosprawnych w Azerbejdżanie.

Spotkaniu przewodniczyła Pani Dr Anna Sobczak, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania przedstawiono ofertę UŁ dla osób niepełnosprawnych, formy pomocy, rozwiązania i udogodnienia dla osób z różnym stopniem i typem niepełnosprawności. Zaprezentowano także specjalistyczny sprzęt i ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w Bibliotece UŁ, nowym budynku Wydziału Filologicznego oraz centrum rehabilitacyjnych w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ.

Warszaty zostały przeprowadzane w ramach 3-letniego międzynarodowego projektu „ESFIDIP – The Establishment of a Foundation for the Integration of Disabled People into HEIs of Azerbaijan”, finansowanego w ramach programu Tempus IV, służącemu poprawie dostępu do szkolnictwa wyższego dla osób niepełnosprawnych w Azerbejdżanie poprzez transfer dobrych rozwiązań wypracowanych w Polsce, Austrii, Holandii i Grecji.

Z ramienia UŁ w projekt zaangażowani są pracownicy Pracowni Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i Profikatyki Uzależnień oraz Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych. W skład konsorcjum projektowego wchodzi dziewięciu partnerów z Azerbejdżanu (w tym sześć uczelni, stowarzyszenie osób niepełnosprawnych i dwa ministerstwa) oraz trzech partnerów z UE (dwa uniwersytety i jedna oranizacja konsultingowa). Więcej informacji o projekcie udziela: Katarzyna Riley; e-mail: kasia.riley@uni.lodz.pl ; tel.: 42 635 47 52.

 

 

Niebieski dzień w Filharmonii Łódzkiej
Celem projektu jest włączenie osób dysfunkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób autystycznych i ich rodzin w życie muzyczne. Uświadomienie problemu wykluczenia tej grupy społeczeństwa studentom, przyszłym i aktualnym organizatorom życia muzycznego oraz pozostałej części społeczeństwa. Integracja z pomocą muzyki osób autystycznych z osobami zdrowymi.

2 kwietnia z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Filharmonii
Łódzkiej zapalamy się w przenośni i w rzeczywistości na niebiesko J Tego
dnia odbędzie się szereg spotkań i warsztatów poświęconych
integracji osób neurotypowych z osobami autystycznymi.

W Sali koncertowej odbędzie się m.in. ciekawy wykład dr Stelli Kaczmarek
dot. muzykoterapii i jej zastosowania w pracy z osobami autystycznymi;
warsztaty dla dorosłych i dla małych dzieci, spotkanie dla rodzin i
przyjaciół, a także przewodnik po autyzmie dla niewtajemniczonych.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

 

 

Szanowni Państwo

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
"POMOC MALTAŃSKA"realizuje aktualnie projekt " Wsparcie
osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV"

Poszukuje chętnych osób, ma wiele miejsc stażowych,
prowadzi liczne warsztaty i szkolenia. 

więcej informacji:
tel:693979005
mail: k.mazurkiewicz@pomocmaltanska.pl

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo.

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, w ramach prowadzonego projektu „Akademia Odnalezionych Nadziei”, rozpoczyna trzecią edycję konkursu „Indeks Marzeń”. Mogą do niego przystąpić niepełnosprawni maturzyści, którzy potrzebują finansowego wsparcia w kontynuowaniu edukacji.
9 laureatów konkursu otrzyma dziewięciomiesięczne stypendia
w każdorazowej wysokości 1000 złotych brutto.
Na zgłoszenia czekamy do 30września br.

Informacja na stronie Fundacji:
http://www.mimowszystko.org/pl/projekty/akademia-odnalezionych/indeks-marzen/edycja-2014/3335,Edycja-2014.html

 


Warsztaty nt. włączania osób niepełnosprawnych w szkolnictwo wyższe dla pracowników uczelni z Azerbejdżanu

W dniach 22-24 września na Uniwersytecie Łódzkim przeprowadzone zostaną warsztaty dla pracowników azerskich uczelni dotyczące poprawy dostępu do szkolnictwa wyższego dla osób niepełnosprawnych w Azerbejdżanie. W trakcie spotkania wypracowane zostaną – na wzór najlepszych rozwiązań i praktyk obowiązujących w Unii Europejskiej – rekomendacje nt. integracji studentów niepełnosprawnych dla tamtejszych nauczycieli akademickich, uczelni i ich otoczenia instytucjonalnego.

Warsztaty przeprowadzane będą w ramach 3-letniego międzynarodowego projektu „ESFIDIP – The Establishment of a Foundation for the Integration of Disabled People into HEIs of Azerbaijan”, który realizowany jest przez Uniwersytet Łódzki od grudnia 2013 roku. Z ramienia UŁ w projekt zaangażowani są pracownicy Pracowni Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień oraz Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych. W skład konsorcjum projektowego wchodzi także dziewięciu partnerów z Azerbejdżanu (w tym sześć uczelni, stowarzyszenie osób niepełnosprawnych i dwa ministerstwa) oraz trzech partnerów z UE (dwa uniwersytety i jedna organizacja konsultingowa). Projekt współfinansowany jest przez unijny program Tempus IV.

Więcej informacji o projekcie udziela:
Marcin Gońda
e-mail: marcin.gonda@uni.lodz.pl
tel.: (+48) 42 635 47 52

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną

 X Zawody Pływackie Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych

W sobotę 17.05.2014r.w Poznaniu reprezentacja Uniwersytetu Łódzkiego wystartowała w X Zawodach Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych

Nasza drużyna w składzie Katarzyna Nowak , Anna Łazuchiewicz, Magdalena Kerszner, Adrian Peliszko , zajęła dziewiąte miejsce na piętnaście startujących uczelni z całej Polski.

Indywidualnie Katarzyna Nowak zdobyła srebrny medal na dystansie 50 m. st. dowolnym i brązowy, na dystansie 50 m. st. grzbietowym, Anna Łazuchiewicz zdobyła srebrny medal na dystansie 50m st. klasycznym, trenerem drużyny jest pracownik SWFiS mgr Piotr Antoniak.
Gratulujemy zawodnikom udanego startu.

 

 

 


 

ZAPROSZENIE

Niepełnosprawni studenci Uniwersytetu Łódzkiego

zapraszają na:

Spotkanie Noworoczne

które odbędzie się   23.01.2014r o godz.15.30

w siedzibie Biura ds Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ

Łódź, ul.Lindleya 3

prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 20.01.2014 r

na e-mail:niepelnosprawni@uni.lodz.pl

lub tel.42 635-40-82; 42 635-41-99

 

 

 

 

 

KONFERENCJA

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z Międzywydziałowym Kołem Praw Osób Niepełnosprawnych mają zaszczyt zaprosić na:


III Edycję Ogólnopolskiej Konferencji
„Niezależne życie i pełne uczestnictwo Osób Niepełnosprawnych, w życiu społecznym, czy jesteśmy na dobrej drodze?”

Termin i miejsce:
13 i 14 grudnia 2013, Centrum Szkoleniowo- Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź ul. Kopcińskiego 16/18.

Wszelkie informacje pod telefonem/adresem email:

snsiaul@uni.lodz.pl

Liczba miejsc ograniczona.

 

Zaproszenie na pokaz filmu z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących
Wyrazić miasto Łódź z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących
Fabryczna, brudno kapitalistyczna, jednocześnie fascynująca i odpychająca, dająca
szansę i niszcząca, wielokrotnie inspirująca. Poznać prawdę o Łodzi, o łódzkiej
architekturze, kulturze, historii, o ludziach, którzy tworzyli potęgę wczesnego
kapitalizmu i padali przygnieceni jego bezlitosnym ogromem.

Fundacja Kultury bez Barier zaprasza na niecodzienną, interdyscyplinarną opowieść o
Łodzi, o początkach kapitalizmu; zaprasza na zwiedzanie Muzeum Pałacu Herbsta i
pokaz filmu „Ziemia Obiecana”, a wszystko z audiodeskrypcją oraz napisami dla
os&#243;b niesłyszących i tłumaczeniem na język migowy. Spotkanie odbędzie się 20
listopada 2013 roku, początek o godzinie 13.00. Zapraszamy do Pałacu Herbsta
(Łódź, Przędzalniana 72).

Wstęp jest bezpłatny, liczba miejsc jest jednak ograniczona, prosimy więc o ich
wcześniejszą rezerwację. Zgłoszenia przyjmuje Ania Ż&#243;rawska

ania@kulturabezbarier.org

Tel: 22 100 36 94

WARSZTATY Z METOD EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Zapraszamy osoby chętne do zapisywania się na styczniowe warsztaty z metod efektywnego i szybkiego uczenia się. Terminy: 7 stycznia – godz.  9.00-12.00 8 stycznia – 9.00-12.00 15 stycznia – 12.00-15.00 18 stycznia – godz. 12.00-15.00 Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze zapisywanie się drogą mailową: niepelnosprawni@uni.lodz.pl lub telefonicznie 42 635-40-82, 42 635-41-99. Ilość osób w danej grupie ograniczona.   SESJA TUŻ TUŻ … ZAPRASZAMY NA WARSZTATY Z TECHNIK RADZENIA SOBIE ZE STRESEM Zapraszamy studentów na warsztaty psychologiczne z technik radzenia sobie ze stresem. Warsztaty odbędą się 4 stycznia 2013 r. w godz. 12.00-15.00. Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze zapisywanie się drogą mailową: niepelnosprawni@uni.lodz.pl lub telefonicznie 42 635-40-82, 42 635-41-99. Ilość osób w danej grupie ograniczona.   WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE Oferujemy naszym studentom indywidualne konsultacje psychologiczne. Każdy student potrzebujący tej formy pomocy może zgłosić się do psychologa, który w ramach swoich działań udziela wsparcia psychologicznego, a także prowadzi m. in. terapię indywidualną. Porady udzielane są bezpłatnie. Psycholog przyjmuje w czwartki w godz. 10.00-13.00 oraz w piątki w godz. 11.30-14.30 Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy psychologa prosimy o wcześniejsze zapisy w godzinach pracy biura pod numerem tel. 42 635 40 82 lub 42 635 41 99. Serdecznie zapraszamy!       Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy wszystkim przez cały Nowy 2013 Rok. Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań Zespół Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ           ARON – projekt obejmujący cykl szkoleń wyjazdowych z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym Jesteś niepełnosprawnym studentem, chcesz rozwijać swoje umiejętności, mieć wpływ na warunki studiowania oraz realizować się w życiu akademickim – zgłoś się do projektu ARON! Część główna warsztatów odbędzie się w ośrodku szkoleniowym „Zacisze” w Spale, w terminie 17-18.11.2012 r. Więcej informacji na stronie http://fundacja.p.lodz.pl/     REGIONALNE BIURO DORADZTWA I KARIERY Nowo powstałe Biuro „DIK” w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 17 działa na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Projekt obejmuje wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy i psychologa, warsztaty oraz szkolenia zawodowe, dostosowane do potrzeb rynku pracy i beneficjentów. Celem działań specjalistów biura jest kompleksowe przygotowanie beneficjentów do wejścia na otwarty rynek pracy. Regionalne Biuro Doradztwa i Kariery kieruje swoje usługi do osób pełnoletnich posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wyjątek stanowią osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe. W ramach działalności biura organizowane są bezpłatnie: – spotkania z doradcą zawodowym (rozpoznanie potencjału osobowego, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, udzielanie informacji zawodowych i edukacyjnych) – spotkania z pośrednikiem pracy (propozycje adekwatnie wyselekcjonowanych ofert pracy do indywidualnych potrzeb każdego beneficjenta, wraz z kontaktem do pracodawców, organizowanie spotkań rekrutacyjnych) – spotkania z psychologiem (motywowanie do pracy, przełamywanie barier psychologicznych, radzenie sobie w sytuacjach stresowych, rozwój kompetencji społecznych). – warsztaty (aktywne metody poszukiwania pracy, biznesplan kariery, autoprezentacja, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów) oraz szkolenia dla opiekunów (zwiększenie aktywności życiowej podopiecznych). – szkolenia zawodowe (tematyka szkoleń zależna jest od zapotrzebowania pracodawców na dane kwalifikacje w regionie i dostosowane są do potrzeb uczestników). Celem działań biura jest opracowanie ścieżki kariery zawodowej i towarzyszenie beneficjentom w pokonywaniu trudności w jej realizacji. Poprzez pośrednictwo pracy mamy za zadanie skojarzenie uczestników z pracodawcami, co ma skutkować wejściem na otwarty rynek pracy. Wierzymy w potencjał osobowy ludzi i w ich mocne strony. Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnego doradztwa zapraszamy do biura przy ul. Piotrkowskiej 17 w Łodzi, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00. Można również skorzystać z konsultacji za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: aingielewicz@wsparciespoleczne.pl bądź telefonicznie pod numerem: (42) 659 53 25.   Zapraszamy na „PRAKTYKI BEZ BARIER” W Banku Zachodnim WBK Bank Zachodni WBK w ramach programu Santander Universidades zaprasza studentów i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w pilotażowym projekcie „Praktyki bez barier”. Program „Praktyki bez barier” to szansa dla niepełnosprawnych studentów i absolwentów na wyrównanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Odbycie praktyk w BZ WBK to możliwość zdobycia cennego doświadczenia i sprawdzenia się w zawodowym środowisku. Zachęcamy do kontaktu z poniżej wymienionymi osobami w celu uzyskania niezbędnych informacji dot. programu praktyk oraz zgłaszania się do odbycia stażu w banku BZ WBK. Agata Ciesiołka Zespół Strategii Jakości Obsługi Tel. 61 850-3095 Agata.ciesiolka@bzwbk.pl Zuzanna Zachmann Departament Partnerstwa Biznesowego Tel. 61 850-3124 Zuzanna.zachmann@bzwbk.pl     STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” – realizacja w 2012 r. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 10 września do dnia 10 października br. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „STUDENT II”. Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca. Wnioskodawcy, będący studentami uczelni zagranicznych, składają wnioski o dofinansowanie w Oddziale Mazowieckim PFRON. Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia dostępne są na stronie Funduszu www.pfron.org.pl  oraz w Oddziałach PFRON.

PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI RATYFIKOWAŁ KONWENCJĘ ONZ O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ! Konwencja jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym całościowo ujmującym prawa osób niepełnosprawnych. Konwencja zawiera przepisy zakazujące dyskryminowania niepełnosprawnych, a także nakazujące: tworzenie warunków do korzystania przez nich z praw na równi z innymi osobami oraz wprowadzenie rozwiązań specjalnie do nich adresowanych. Dokument podkreśla znaczenie, jakie mają dla niepełnosprawnych samodzielność i niezależność, pełne uczestnictwo w życiu społecznym a także zwraca uwagę na dostępność osób z niepełnosprawnością do edukacji, opieki zdrowotnej, informacji i komunikacji.   NOWO OTWARTE CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH I WARSZTATACH W ofercie CEiAZON znajdziecie szkolenia komputerowe, zawodowe, warsztaty umiejętności społecznych oraz seminaria prawne. Kursy komputerowe i zawodowe odbywają się w formie stacjonarnej i e-learningowej, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Szkolenia adresowane są do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym:

 • mieszkających na terenie województwa łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego,
 • w wieku 18-64 lat
 • niebędących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej ani pracownikami Zakładów Aktywności Zawodowej
 • pozostających bez zatrudnienia.

Więcej informacji www.fpmiinr.org.pl ul. Dowborczyków 30/34, II piętro, 90-019 Łódź Tel. +48 42 237 55 19; +48 42 237 55 26 e-mail: lodz@idn.org.pl ŚRODOWE SPOTKANIA W URZĘDZIE MIASTA Jeżeli jesteś:

 • osobą niepełnosprawną;
 • ale mimo to chcącą być aktywną i czerpać z życia to co najlepsze;
 • i posiadasz jeszcze jakieś atuty (a na pewno posiadasz),

to znaczy, że ta informacja jest skierowana do Ciebie i nie może Ciebie wśród nas zabraknąć. W każdą środę  w Urzędzie Miasta Łodzi ul. Sienkiewicza 5 (gmach przy Telewizji) w Sali nr 06 na dole o godzinie 15.00, w ramach działań powstającej właśnie Komisji Dialogu Społecznego ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji odbywają się cykliczne spotkania zmierzające m.in.  do integracji środowiska aktywnych osób niepełnosprawnych działających na terenie województwa łódzkiego. Celem głównym naszej działalności jest współdziałanie, nawiązywanie twórczych kontaktów, promocja indywidualnego potencjału jednostki, a także przełamywanie często fałszywych przekonań o tzw. niemocy osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie ich stereotypizacji i ich marginalizacji. Bo I CO Z TEGO, ŻE JESTEŚMY NIEPEŁNOSPRAWNI? Marzeń i planów nikt nam nigdy nie odbierze. Tak jak prawa do ich realizacji… W imieniu wszystkich uczestników, zapraszam  Bartosz Michalak, koordynator, prawnik na kołach michalakbart@wp.pl   WOLONTARIAT BEZ GRANIC warsztaty przygotowujące osoby niepełnosprawne do wolontariatu w hospicjach i zakładach opiekuńczo – leczniczych Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które jednocześnie spełniają oba poniższe warunki: – dorosłe posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, – bezrobotne oraz poszukujący pracy niezatrudnieni. W ramach udziału w projekcie zapewniamy: – 10 dniowy pobyt malowniczym, nadmorskim miasteczku Puck, – zakwaterowanie, – wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), – warsztaty teoretyczne i praktyczne przygotowujące do wolontariatu (łącznie 90 h lekcyjnych), – wsparcie psychologa z którym zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania prowadzący do podjęcia aktywności zawodowej (w wymiarze 5 h/os.), – ubezpieczenie NNW, – pomoc ze strony opiekunów w trakcie całego pobytu. W programie m.in.: – cechy, predyspozycje, umiejętności wolontariusza – czy je posiadam? – komunikacja interpersonalna, – rola wolontariusza w opiece hospicyjnej, – podstawy etyczne opieki hospicyjnej, – terapia zajęciowa, – warsztaty praktyczne, – zagadnienia z zakresu podstawowej opieki medycznej, – wsparcie psychologiczne, – i wiele innych ciekawych zagadnień. REKRUTACJA TRWA – okres realizacji projektu: czerwiec-grudzień 2012 W celu przystąpienia do projektu każda osoba będzie zobowiązana dostarczyć: – formularz rekrutacyjny, – wypełnioną ankietę dotyczącą kompetencji beneficjenta, – zaświadczenie o stopniu i rodzaju niepełnosprawności. Jeśli masz wolny czas, „otwartą” głowę, pomysły, lubisz ludzi i chcesz im pomagać – zgłoś się do udziału w projekcie. Ty też możesz pomóc, jesteś bardziej wiarygodny od osób zdrowych. Nikt nie zrozumie chorego tak dobrze jak ktoś, kto doświadczył choroby na własnej skórze. Więcej informacji udziela p. Anna Kamińska pod nr tel.: 664 462 891 e-mail: biuro@wolontariatbezgranic.pl Ankieta FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY Regulamin *z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które na dzień podpisania deklaracji udziału w projekcie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, pracownikami Zakładów Aktywizacji Zawodowej i Zakładów Pracy Chronionej.   GODZINY OTWARCIA BONIPU W TRAKCIE WAKACJI I WRZEŚNIOWEJ SESJI POPRAWKOWEJ Informujemy, że w okresie wakacji i wrześniowej sesji egzaminacyjnej nasze biuro będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Dyżury Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnika Rektora ds. Profilaktyki Uzależnień oraz terapeutów uzależnień są odwołane. W razie pilnego kontaktu z którymś z pełnomocników prosimy o kontakt z naszmym biurem. O nowych terminach dyżurów powiadomimy na początku roku akademickiego 2012/13 Wszystkim Studentom życzymy udanych wakacji, słońca, wielu przygód i niezapomnianych wrażeń 🙂 🙂 🙂   Fundacja „Normalna Przyszłość” zaprasza osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w  II edycji szkoleń w ramach projektu: „Wysokie kwalifikacje szansą na dobry start” – wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Idea projektu:

Celem projektu jest wejście na rynek pracy 10 niepełnosprawnych  mieszkańców Łodzi. Środkiem realizacji celu będzie przeszkolenie beneficjentów w zakresie obsługi komputera oraz w zawodzie:  pracownik obsługi klienta. Absolwenci szkoleń podejmą pracę na lokalnym rynku w formie zatrudnienia wspomaganego. W początkowym okresie zatrudnienia będą wspierani przez trenerów pracy.

Oferujemy bezpłatne szkolenia:

– podstawy obsługi komputera – 120 godzin szkoleń

– obsługa klienta – 90 godzin szkoleń

– aktywizację zawodową w formie zatrudnienia wspomaganego

– wsparcie psychologa i doradcy zawodowego podczas trwania projektu.

Szkolenia odbędą się w Łodzi w terminie:

– podstawy komputera – 24.09.2012 – 19.10.2012

– obsługa klienta – 29.10.2012 – 20.11.2012

Zapewniamy:  materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, ciepły posiłek i przerwy kawowe, certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.

„WYSOKIE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA DOBRY START”SPRAWDŹ, CZY SPEŁNIASZ WYMAGANIA:

 • JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ W UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM STOPNIU
 • POSIADASZ AKTUALNE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 • JESTEŚ ZAMELDOWANY/A W ŁODZI LUB W POWIECIE ŁÓDŹ – WSCHÓD
 • MASZ OD 18 DO 64 LAT
 • NIE PRACUJESZ
 • CHCESZ PODNIEŚĆ SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE I ZNALEŹĆ PRACĘ
 • Jeśli spełniasz wszystkie powyższe wymagania już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij na adres: pfron.lodz@normalnaprzyszlosc.org Komisja rekrutacyjna po weryfikacji formularzy zadecyduje kto zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie: http://www.normalnaprzyszlosc.org/projekt_lodz.php

REKRUTACJA TRWA DO: PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA – 7 WRZEŚNIA 2012 R. OBSŁUGA KLIENTA –  19 PAŹDZIERNIKA 2012 R.

Fundacja ,,Normalna Przyszłość” – biuro w Łodzi: ul. Łagiewnicka 54/56 lok. 909 tel.: 42 235 70 80, 600 644 477 pfron.lodz@normalnaprzyszlosc.org

PZG POSZUKUJE OSÓB CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY                 JESTEŚMY W KRONICE UŁ! Zapraszamy do lektury najnowszego numeru kroniki uniwersyteckiej, a w niej artykułu  dotyczącego II edycji konferencji „Niezależne życie i pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Czy jesteśmy na dobrej drodze?” „Niezależne życie” s. 23-25 http://spoti.pl/dokument/9457/kronika-02-2012 Polecamy również inne artykuły, które do tej pory ukazały się w Kronice: „Bardziej wsparcie niż opieka” s.10-12 http://spoti.pl/dokument/7589/kronika—pismo-uniwersytetu-lodzkiego oraz „Wspieramy – student decyduje” s. 41-42 http://spoti.pl/dokument/8564/kronika-3_4_2011_web   „Mój kolega pije” – warsztat o uzależnieniachz przyczyn od nas niezależnych warsztat został odwołany. Przepraszamy. Sekcja Uzależnień PSSiAP serdecznie zaprasza na jednorazowe, bezpłatne warsztaty o uzależnieniach skierowane do osób, które podejrzewają, że ktoś  z ich bliskich może być uzależniony. Podejrzewasz, że bliska Ci osoba może być uzależniona… Chcesz jej pomóc, ale nie wiesz jak… Zapraszamy na warsztat, na którym dowiesz się: – co to jest uzależnienie? – od czego można się uzależnić? – jak rozpoznać symptomy uzależnienia? – jak rozmawiać z osobą uzależnioną? – jak namówić osobę uzależnioną do sięgnięcia po fachową pomoc? Warsztat odbędzie się 26.05.2012  w godz. 10-14 w siedzibie BONIPU (Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ) ul. Lindleya 3 Zapisy do 24.05.2012 Szczegóły i formularz zapisowy znajdziesz na facebooku: http://www.facebook.com/events/134449753345682/?context=create   SZKOLENIE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY Zapraszamy wszystkich studentów na szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie odbędzie się 9 maja br. w godz. 9-16 w siedzibie naszego biura, przy ul. Lindleya 3. Chętne osoby prosimy o zgłoszenia mailowe niepelnosprawni@uni.lodz.pl lub telefoniczne 42 635 40 82 lub 42 635 41 99.

VIII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH  SZKÓŁ WYŻSZYCH POZNAŃ 2012

Już po raz ósmy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje zawody pływackie studentów niepełnosprawnych. W tym roku zawody odbędą się 12 maja. Zapraszamy Wszystkich chętnych studentów z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Czekamy na Wasze zgłoszenia do 26 kwietnia e-mail – niepelnosprawni@uni.lodz.pl lub tel 42 635 41 99 KONKURENCJE:  kobiety/mężczyźni

 1. 25 m stylem dowolnym (tylko kat. R1)
 2. 50 m stylem dowolnym
 3. 50 m stylem klasycznym
 4. 50 m stylem grzbietowym
 5. 50 m stylem motylkowym Open
 6. 100 m stylem dowolnym Open
 7. sztafeta, reprezentacja uczelni: 4 x 50 m stylem  dowolnym

więcej info: komunikat_zawody pływackie   Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów składają pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Łódzkiego         II edycja konferencji „Niezależne życie i pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROGRAMEM KONFERENCJI->->-> PROGRAM KONFERENCJI 29-30.03.12   UWAGA!!! ZMIANA TERMINU – 17.03.2012 godz. 10.00 – Trening autoprezentacji dla studentów niepełnosprawnych UŁ – zostało jeszcze kilka wolnych miejsc!!! Boisz się wystąpień publicznych, jak masz coś powiedzieć przed większą grupą masz motyle w brzuchu i zasycha ci w gardle… chcesz się nauczyć jak asertywnie i z klasą zaprezentować swoją osobę? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie! Zapraszamy na trening autoprezentacji skierowany do studentów UŁ posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Trening odbędzie się w siedzibie naszego biura 17 marca (sobota) w godz. 10.00-12.00. W sprawie zapisów prosimy o kontakt telefoniczny: 42 635-40-82, 42 635-41-99 lub mailowy: niepelnosprawni@uni.lodz.pl   SPOTKANIA W KLUBIE STUDENCKIM „BALBINA” Czekamy na Wasze propozycje, sugestie i pomysły z kim byście chcieli się spotkać, porozmawiać, może z jakąś znaną osobą niepełnosprawną, być może macie inne propozycje spędzenia wolnego czasu w Klubie „Balbina”. Czekamy na Wasze pomysły – piszcie na niepelnosprawni@uni.lodz.pl Konferencja „Niezależne życie i pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym II”. W dniach 29-30.03.2012 wspólnie ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów UŁ organizujemy drugą edycję Konferencji pt. „Niezależne życie i pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”. Masz pomysł, sugestię kogo chciał(a)byś zobaczyć, usłyszeć na konferencji, może masz propozycję ciekawego tematu, który mógłby być poruszony napisz do nas: niepelnosprawni@uni.lodz.pl Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane współpracą przy organizowaniu konferencji.