Pełnomocnik Rektora UŁ oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień w dniach 17-18 marca 2017 r zorganizowało konferencję o charakterze edukacyjnym”(Nie)Pełnosprawny Student”. Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności uzyskali wiele informacji między innymi: na temat studiowania w ramach programu Erasmus, poznali zasady przyznawania pomocy materialnej, wzięli udział w warsztatach radzenia sobie ze stresem, warsztatach z autoprezentacji, warsztatach z doradcą zawodowym.

Uczestnicy konferencji mieli okazję spotkać się i porozmawiać na temat istotnych dla nich kwestii i problemów. Dyskusje były elementem warsztatów, które miały nie tylko nauczyć konkretnych umiejętności, ale także wzbudzić śmiałość i otwartość. Spotkanie miało na celu również pobudzić studentów do aktywności – zwłaszcza tej, która ma związek z życiem na uczelni.

Samorząd studencki jest jednostką, która może faktycznie coś zdziałać, wprowadzić zmiany na naszej uczelni. Dlatego tak ważne jest, abyście i wy go współtworzyli, ponieważ nikt nie rozumie waszych potrzeb lepiej od was samych – tymi słowami zwracał się od uczestników konferencji Profesor Tomasz Cieślak, Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego. Zachęcał tym samym studentów do aktywnego włączania się w życie społeczności akademickiej i korzystania z różnych możliwości, np. z wyjazdów w ramach Erasmusa.

Wystąpienie Pani Beaty Tomeckiej Nabiałczyk

http://bonipu.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/03/ZATRUDNIENIE-OSÓB-Z-NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-1.pptx

Wystąpienie Pana Przemysława Suligorskiego”Wsparcie studiowania w ramach programu „Aktywny Samorząd”

http://bonipu.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/03/PEFRON-2.pdf

http://bonipu.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/03/PEFRON-cd-2.pdf

 

II Ogólnopolskie Forum

Studentów z Niepełnosprawnościami

pt.„Prawa Studentów Niepełnosprawnych”

W dniach 15-17 kwietnia 2016 r. odbyło się II Ogólnopolskie Forum Studentów z Niepełnosprawnościami pt. „Prawa Studentów Niepełnosprawnych”, którego organizatorami byli Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Medyczny.

III edycja Konferencji „Niezależne życie i pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, czy jesteśmy na dobrej drodze?

W dniach 13-14 grudnia 2013 roku w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się III edycja konferencji.

Patronat nad przedsięwzięciem objęli:Rektor Uniwersytetu łódzkiego, dziekani Wydziałów: Filologicznego,Prawa i Administracji, Nauk o Wychowaniu, poseł na sejm RP dr K.M Ujazdowski, Polski Czerwony Krzyż ,Fundacja „Szansa dla Niewidomych”, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

Program konferencji podzielony był na  V bloków tematycznych:Rynek pracy, Kultura,Sport, Umowy o pracę i ochrona danych osobowych, Turystyka

 

Już po raz drugi dyskutowaliśmy na temat niezależnego życia i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym

W dniach 29-30 marca 2012 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się II EDYCJA KONFERENCJI „NIEZALEŻNE ŻYCIE I PEŁNE UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU SPOŁECZNYM. CZY JESTEŚMY NA DOBREJ DRODZE?”

Konferencja została zorganizowana przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Łódzkiego, Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Pod honorowym patronatem:

  • Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz,
  • Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej,
  • Rzecznika Osób  Niepełnosprawnych – Urzędu Miasta Łodzi Ewy Ściborskiej,
  • Polskiego Związku Niewidomych,
  • Polskiego Związku Głuchych,
  • Fundacji Jaśka Meli „Poza horyzonty”,
  • Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej „CENTERKO”.

Poruszane tematy dotyczyły seksualności osób niepełnosprawnych, ich aktywizacji zawodowej oraz funkcjonowania społecznego i rodzinnego osób niepełnosprawnych. W konferencji uczestniczyło ponad 100 gości – studentów oraz przedstawicieli uczelni wyższych z całej Polski.

 

Czy jesteśmy na dobrej drodze do niezależnego życia i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym?

4 marca 2011 r. od godz. 10:00 w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18
odbyła się konferencja organizowana przez: Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów UŁ oraz Fundację Droga do Domu we współpracy z Łódzkim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych.