Zgodnie z § 29 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Łódzkim studenci posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS).

W celu uzyskania IOS student powinien złożyć podanie do Dziekana Wydziału wraz  wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności.

IOS polega na określeniu przez dziekana, w porozumieniu z prowadzącymi poszczególne zajęcia dydaktyczne, indywidualnego sposobu realizacji i rozliczania planu studiów w danym roku akademickim.

IOS nie może oznaczać zwolnienia studenta z obowiązku uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów czy z uzyskiwania tych samych efektów kształcenia, może natomiast oznaczać pozwolenie na rozliczenie roczne.

Wniosek o IOS w semestrze zimowym należy składać do 15 października, natomiast w semestrze letnim do końca lutego.

Studentom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgoda może być udzielona na cały okres studiów.