W ramach programu Erasmus studenci mogą zrealizować część swojego programu  studiów na uczelni w innym kraju biorącym udział w programie. Pobyt w zagranicznej uczelni może trwać od 3 do 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego.
Jak ubiegać się o wyjazd na studia w ramach Erasmusa?
Możesz ubiegać się o wyjazd tylko w Twojej macierzystej uczelni. Rekrutacja kandydatów może być prowadzona przez uczelnię centralnie albo na poszczególnych wydziałach.
•    Zapoznaj się z zasadami rekrutacji obowiązującymi w Twojej uczelni/ na Twoim wydziale w danym roku akademickim. Informacje nt. Erasmusa i zasad ubiegania się o wyjazd są przeważnie zamieszczane na stronie internetowej uczelni i wydziałów.
•    Pamiętaj, że możesz wyjechać tylko do uczelni partnerskiej współpracującej z wydziałem. Listę takich uczelni możesz znaleźć na stronach uczelni albo wydziału.
•    Złóż wymagane przez uczelnię/wydział dokumenty w wyznaczonym terminie i zgłoś się na rozmowę kwalifikacyjną.
•    Po zakwalifikowaniu na wyjazd – przestrzegaj wskazówek przekazanych przez koordynatora uczelnianego lub wydziałowego.
Kiedy zgłosić w swojej uczelni chęć wyjazdu?
Rekrutacja na wyjazdy odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Nie ma jednego, ogólnokrajowego terminu zgłaszania się studentów, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium Erasmusa. Przeważnie rekrutacja odbywa się wczesną wiosną, ale dokładny termin ustala uczelnia. Najlepiej już na początku roku akademickiego skontaktować się z jednostką uczelnianą, która zajmuje się Erasmusem i tam uzyskać informacje o terminie naboru i formie oceny kandydatów.
Co jest brane pod uwagę w czasie oceny kandydatów na wyjazdy?
Podstawowe kryteria zawsze brane pod uwagę to wyniki w nauce (średnia ocen) i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Są to kryteria ustalone w zasadach programu Erasmus. Aby ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa musisz więc mieć dobre wyniki w nauce i znać język obcy w takim stopniu, aby w zagranicznej uczelni brać aktywny udział w zajęciach i zdawać tam egzaminy.
Uczelnia może przyjąć też dodatkowe kryteria, np. aktywny udział w zyciu uczelni, osiągnięcia naukowe, artystyczne itp.
Szczegółowe zasady rekrutacji oraz kryteria oceny kandydatów są ustalane i ogłaszane przez poszczególne uczelnie. Informacji tych szukaj na stronie internetowej własnej uczelni, u wydziałowego albo uczelnianego koordynatora Erasmusa lub w dziale odpowiedzialnym za ten program.
Jakie dokumenty trzeba podpisać przed wyjazdem na stypendium Erasmusa?
Przed wyjazdem stypendysta musi podpisać w uczelni dwa podstawowe dokumenty obowiązujące w programie Erasmus: Porozumienie o programie zajęć (ang. Learning Agreement) i umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium.
Poza podpisaniem tych dokumentów należy również wypełnić formalności wymagane przez uczelnię/wydział.
Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, jakie musisz zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby Twoja uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć Twój okres studiów. Ze strony uczelni/wydziału powinna podpisać ten dokument osoba upoważniona do podejmowania decyzji dotyczących zaliczeń.
Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Pamiętaj o zabraniu ze sobą jego kopii.
Do Porozumienia można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że wszystkie strony je zaakceptują i że będą wprowadzone w formie pisemnej. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów powinno gwarantować automatyczne zaliczenie studiów/ zajęć przez uczelnię macierzystą.
Umowa z uczelnią dotycząca wyjazdu i wypłaty stypendium
Poza Porozumieniem należy podpisać z uczelnią macierzystą umowę, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w uczelni goszczącej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.). Każda uczelnia ma prawo do tworzenia własnego tekstu umowy na podstawie wskazówek Agencji Narodowej i tekstu umowy przykładowej. Umowa musi zawierać pewne niezbędne elementy wynikające z zasad programu Erasmus.
Ubezpieczenie
Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ; pamiętaj, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.
Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów Erasmusa wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej.
Nie zapominaj także o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży!
Jak dobrze trzeba znać język kraju, do którego się wyjeżdża?
Znajomość danego języka obcego jest jednym z podstawowych kryteriów branych pod uwagę przy wyborze kandydatów na wyjazdy Erasmusa. Język obcy, w którym zamierzasz studiować musisz znać w takim stopniu, aby brać aktywny udział w zajęciach. Pamiętaj, że będziesz zdawać egzaminy także w tym języku.
Czy Erasmus stwarza możliwość przygotowania się językowego do wyjazdu, udziału w kursach językowych przed wyjazdem?
Możesz wziąć udział w kursie przygotowawczym języka obcego w Twojej uczelni przed wyjazdem (jeżeli takie kursy są organizowane) lub już za granicą w uczelni przyjmującej. Celem kursu może być polepszenie znajomości języka specjalistycznego z danej dziedziny albo przygotowanie językowe w zakresie języka mniej rozpowszechnionego, jeżeli wyjeżdżasz do kraju, w którym mówi się takim językiem. Dla studentów Erasmusa tego typu kursy organizowane przez uczelnię przyjmującą są bezpłatne albo oferowane po niższej cenie.

Informacje dla studentów niepełnosprawnych

Studenci niepełnosprawni ubiegają się o wyjazd w programie Erasmus na tych samych zasadach, co pozostali studenci, tzn. muszą przejść rekrutację na wyjazdy. Oznacza to, że powinni spełniać kryteria stawiane przed kandydatami, w tym dwa podstawowe: mieć dobre wyniki w nauce i znać język, w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni zagranicznej.

Dodatkowe fundusze na wyjazd

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmusa, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w:

  • swojej uczeni macierzystej pod warunkiem, że uczelnia podjęła decyzję o podwyższeniu stypendium wszystkim studentom Erasmusa mającym określone problemy zdrowotne (uczelnia decyduje, w przypadku jakich problemów zdrowotnych będzie przyznawać wyższe stypendium) – informacji na ten temat udzielają uczelniani i/lub wydziałowi koordynatorzy;
  • Narodowej Agencji w ramach specjalnego funduszu w budżecie Erasmusa. Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dodatkowe stypendium dla niepełnosprawnych stypendystów Erasmusa są dostępne w dokumencie „Zasady dofinansowania„.

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem swojej uczelni macierzystej (wniosek wymaga potwierdzenia przez uczelnianego koordynatora oraz pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych).

 

Bliższych informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ

Kontakt

Program ERASMUS- wymiana studentów
wyjazdy na studia i praktyki
mgr Beata Kamińska
Tel. 0 42 635 40 36
kaminska@uni.lodz.pl

Program ERASMUS, FSS, umowy Erasmus+
mgr Dorota Jachimek
Tel. 0 42 635 40 36
djachimek@uni.lodz.pl

Program ERASMUS – umowy bilateralne
Oferty stypendialne, FSS Mobilność
Program CAMPUS EUROPAE,
mgr Patrycja Gorzkiewicz
Tel. 0 42 635 40 37
patrycja.gorzkiewicz@uni.lodz.pl

Biuro Współpracy z Zagranicą czynne jest:

poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30

Pełny adres:
Uniwersytet Łódzki
Biuro Współpracy z Zagranicą (Dom Studenta XIV)
ul. Matejki 21/23
90-237 Łódź

ogólny adres e-mail biura: bwz@uni.lodz.pl