Studentom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przysługuje prawo do uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów w formie alternatywnej. Zgodę na odbywanie egzaminów i zaliczeń w formie alternatywnej udziela dziekan po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych.

Każdy student,  w zależności od rodzaju niepełnosprawności, może wnioskować o dokonanie zmiany trybu zdawania egzaminów i/lub uzyskiwania zaliczeń z danego przedmiotu. W ramach zmiany formy egzaminu możliwe jest:

  • przedłużenie czasu trwania pisemnego egzaminu lub zaliczenia (do 50%, w przypadku bardzo wolnego tempa zapisywania informacji),
  • zamiana egzaminu ustnego na pisemny lub pisemnego na ustny,
  • dostosowanie egzaminów, zaliczeń i innych form weryfikacji wiedzy do możliwości percepcyjnych studenta np. arkusze egzaminacyjne i inne materiały w druku powiększonym (czcionka Arial, Tahoma, Verdana 16 – 18 pkt.)
  • obecność na egzaminach i zaliczeniach tłumaczy języka migowego lub asystentów osoby niepełnosprawnej.