Kandydaci na studia w Uniwersytecie Łódzkim posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności podlegają takim samym kryteriom rekrutacji, co wszyscy inni kandydaci, zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z oferta edukacyjna Uniwersytetu Łódzkiego na rok akad. 2012/13 w celu wyboru najbardziej odpowiedniego dla siebie kierunku studiów. Szczegółowe informacje na temat zasad przyjęć i wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie www.rekrutacja.uni.lodz.pl

Jeśli procedura rekrutacyjna przewiduje egzamin lub rozmowę kwalifikacyjną, kandydaci mogą ubiegać się o dostosowanie formy egzaminu do potrzeb związanych z niepełnosprawnością.

Dostosowana forma egzaminu nie oznacza zwolnienia z egzaminu, a jedynie dostosowanie go do potrzeb danej osoby. Ma to na celu wyrównanie szans kandydata niepełnosprawnego.

W celu dostosowania formy egzaminu należy zgłosić się do BONiPU w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

W naszym biurze można również otrzymać informację na temat możliwości studiowania na danym kierunku, barier architektonicznych, dostosowania budynków UŁ itp.

Fakt posiadania orzeczonego stopnia niepełnosprawności nie wiąże się z dodatkowymi punktami przy rekrutacji.

Każda osoba z niepełnosprawnością, która otrzyma decyzję o przyjęciu na studia w Uniwersytecie Łódzkim proszona jest o osobisty kontakt z naszym biurem (ul. Lindleya 3) w celu ustalenia sposobu dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.