Akademickie Centrum Wsparcia jest jednostką Uniwersytetu Łódzkiego dającą możliwości oraz narzędzia wyrównujące szanse w równym dostępie do edukacji na poziomie wyższym. Udziela pomocy i wsparcia zarówno w sprawach związanych z kształceniem jak i szeroko rozumianą aktywnością w środowisku akademickim. Prowadzi działania z zakresu wsparcia psychologicznego, rozwijania umiejętności przydatnych w studiowaniu oraz profilaktyki uzależnień.

Oferujemy m.in.

  • warsztaty ułatwiające adaptację dla studentów I roku,
  • konsultacje psychologiczne, terapeutyczne i pedagogiczne,
  • spotkania grupowe o określonej tematyce,
  • szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego,
  • interwencję w sytuacjach kryzysowych (wymagających szybkiego udzielenia pomocy),
  • doradztwo edukacyjne dla studentów doświadczających trudności w uczeniu się – szkolenia z zakresu: strategii uczenia się, zarządzania czasem, efektywnych technik zapamiętywania, twórczego myślenia, pracy w zespole, autoprezentacji, komunikacji bez barier.

W Akademickim Centrum Wsparcia UŁ można też zarejestrować orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności, co jest pierwszym krokiem do uzyskania stypendium dla osób niepełnosprawnych.