Celem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień (BONiPU) jest udzielanie wszelakiej pomocy i wsparcia studentom niepełnosprawnym zarówno w sprawach związanych z kształceniem jak i szeroko rozumianą integracją w środowisku akademickim  oraz  prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień w odniesieniu do wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Do głównych zadań BONiPU należy:

-rozwiązywanie bieżących problemów, udzielanie wszelakiego wsparcia niepełnosprawnym studentom i doktorantom oraz opiniowanie ich wniosków kierowanych do władz Uczelni
-rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych
-informowanie o możliwościach uzyskania pomocy ze strony Uczelni, PFRONU i innych instytucji
-organizowanie pomocy psychologicznej
-podejmowanie różnych działań mających na celu podniesienie kwalifikacji studentów niepełnosprawnych na rynku pracy
-usuwanie barier w dostępie do zasobów informacyjnych i edukacyjnych
-ułatwianie dostępu do specjalistycznego sprzętu – prowadzenie wypożyczalni sprzętu
-podejmowanie działań mających na celu likwidację barier architektonicznych na terenie Uczelni
-informowanie kandydatów na studia o możliwościach kształcenia się przez osoby niepełnosprawne
-współpraca ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego